Hoolekogu

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 kohaselt on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord on kehtestatud Tallinna Linnavalitsus 16. veebruari 2011 määrusega nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

Hoolekogu liikmed:

  • Kristjan Lepik lapsevanem
  • Epp Kallaste lapsevanem
  • Anti Ainsar lapsevanem
  • Airi Jansen-Uueda lapsevanem
  • Kiret Kivisild õpilaste esindaja
  • Kesti Pära õpetajate esindaja
  • Manuela Pihlap linna esindaja

Hoolekogu koosoleku protokollid: