6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö üldsätted

Kiiresti muutuv maailm seab koolile oma nõudmised. Eesti kool peab seisma eesti rahvuse ja kultuuri säilitamise ning arengu eest, toetama Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurilist identiteeti. samal ajal tuleb arvestada ka Eesti integreerumist Euroopaga. Rahvusliku hariduse edendamine on peamiseks garantiiks rahvusliku identiteedi säilitamiseks integratsiooniprotsessis. Kalamaja Põhikool on erinevate valikuvõimalusega üldharidust pakkuv põhikool, mis annab aluse õpingute jätkamiseks gümnaasiumis või ametikoolis ning loob aluse elukestvaks õppimiseks.
 • See tähendab rahvuskultuuripärandi tundmaõppimist, tutvumist teiste rahvaste kultuuridega, keskendumist keelte ja inimese- ning ühiskonnaõpetuse õpetamisele.
 • Infoühiskond seab omad tingimused, st oskust informatsiooni hankida ja seda kasutada, mis tähendab õpetamist ja õppimist kasutades laialdaselt IT võimalusi.
 • Õpilased peavad langetama oma elu suhtes olulisi otsuseid juba põhikooli lõppedes, seega on kool koht, kus kasvatatakse õpihuvi ja õpimotivatsiooni, tutvustatakse lapsi võimalikult paljude erinevate valikuvõimalustega.
 • Põhikool on koht, kus kujundatakse õpivajadus kogu eluks, pidev õpe on isikliku tööhõive tagamise tingimatu nõue.
 • Oluline on positiivse ja toetava keskkonna loomine koolis püstitatud eesmärkide saavutamiseks.
 • Laste õpetamisel ja kasvatamisel lähtume humanismi ja demokraatia põhimõtetest.
Kooli õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid:

Kalamaja Põhikooli kogu tegevus on mõtestatud ja suunatud õpilase arengule. Koolitöö eesmärk on rajada kasvatuses kindel alus isiksuse kujunemisele.

Koolitöö on suunatud:
 • õpilastes õpihuvi, -motivatsiooni ja vastutustunde kasvatamisele
 • õpilaste individuaalsuse väärtustamisele, võimetekohasele õppimisele
 • seadusi austava ja järgiva, oma kodanikukohustustest ja -vastutusest teadliku õpilase kasvatamisele
 • oma rahva kultuuri tundva ja austava ning eri rahvaste kultuuridest teadliku ja lugupidava inimese kasvatamisele õpilaste iseseisvuse, algatusvõime, teistega koostöövalmiduse arendamisele
 • õpilaste eneseteadvuse ja eneseusalduse arendamisele ja tugevdamisele
 • elukestvaks õppimiseks aluse loomisele, muutuvas õpi-, elu- ja töökeskkonnas toimetuleva inimese kujundamisele.
Viimati muudetud: 19 Oktoober 2017